Wednesday, August 26, 2009

Kuliah HGT341

2 September 2009
8.00pagi-9.00pagi
DKR
Kuliah 17 - Menguji Hipotesis, Kekuatan Hubungan, Ujian-T, Korelasi, Regrasi. Oleh Prof Dr Ruslan Rainis


9 September 2009
8.00pagi-9.00pagi
DKR
Kuliah 18 - Sorotan Karya. Oleh Dr Tarmiji Masron

Wednesday, July 1, 2009

Kenangan Foto Kajian Luar Geografi Tahun-Tahun Lepas

Kajian Luar 1975 di Kuala Terengganu semasa Prof Chan Ngai Weng seorang pelajar Geografi di UM. Dapatkah anda kenalpasti siapakah Prof Chan?
Kajian Luar Kelantan, 2002.


Kajian Luar di Gunung Kinabalu, Jan 2009. Prof Chan panjat puncak gunung itu buat kali kedua.
Kajian Luar di Taman negara Pulau Pinang, Okt 2004 .
Kajian Luar Langkawi Okt 2003: Di LADA
Prof Chan di stesen atas kereta kabel Langkawi.

Kajian Luar di langkawi, Okt 2003: Kumpulan Prof Madya Dr Narimah, Prof Madya Dr Suriati & Prof Chan.Kajian Luar Okt 2004 di Cameron Highlands: Pelajar Ambran & Thina dapat kerja sambilan memotong daun teh!

Kajian Luar Okt 2004 di Cameron Highlands: Kumpulan Prof Madya Dr Norizan & Prof Chan.

Kajian Luar Okt 2004 di Cameron Highlands: Pelajar minat naik belakang pick-up Prof Chan.

Kajian Luar Genting Highlands, Kumpulan Dr Jabil & Prof Chan, Nov 2007


HGT341/3 KAEDAH PENYELIDIKAN DAN KAJIAN LUAR GEOGRAFI

PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA


HGT 341/3 KAEDAH PENYELIDIKAN DAN KAJIAN LUAR GEOGRAFI
Semester I, Sidang 2009/10


Penyelaras:
Prof. Dr. Chan Ngai Weng
E-mail:
nwchan@usm.my
Pejabat: Bangunan C11/Bilik114

1.0 SINOPSIS KURSUS


Kursus ini bercorak amali yang memperkenalkan aspek-aspek: (i) falsafah dan perkaedahan penyelidikan (ii) pengumpulan dan penganalisan data dan (iii) penulisan laporan. Bahagian pertama akan memperkenalkan falsafah mengenai sains, ilmu dan penyelidikan serta pengertian tentang penyelidikan, peranan teori dalam penyelidikan, pembentukan kerangka konsepsi, dan pembentukan hipotesis. Bahagian kedua akan menyentuh tentang teknik-teknik pengumpulan data, teori dan kaedah persampelan, pembentukan soal-selidik dan penganalisisan data. Di sini penggunaan teknik-teknik statistik deskriptif dan juga inferens akan diperkenalkan. Antara ukuran asas statistik yang akan dibincangkan ialah ukuran-ukuran kecenderungan memusat dan sebaran, keberangkalian dan taburan-taburan normal dan binomial, serta ujian hipotesis menggunakan Chi kuasa dua, korelasi, regresi dan ANOVA. Penggunaan perisian komputer iaitu SPSS (Statistical Packages of Social Science) turut diperkenalkan. Seterusnya dalam bahagian ketiga teknik-teknik penulisan saintifik dan ilmiah akan dibincangkan.

2.0 OBJEKTIF KURSUS

(i) Memberikan kefahaman kepada pelajar mengenai kaedah yang harus digunakan dan dititikberatkan dalam menjalankan penyelidikan.

(ii) Menjelaskan langkah-langkah dan proses-proses utama yang terlibat dalam menjalankan sesuatu projek penyelidikan seperti sorotan karya, pernyataan masalah, serta kerangka teoritikal dan konseptual.

(iii) Memperkenalkan proses dan tatacara persampelan, pembentukan borang soal-selidik, penggunaan SPSS, statistik deskriptif dan statistik inferens, pengujian hipotesis serta korelasi dan regrasi.

(iv) Mengenal pasti aspek-aspek praktis yang bermula dari pengumpulan data, pengolahan serta analisis data dengan kaedah SPSS serta penulisan sebuah laporan penyelidikan.

(v) Memberikan pengalaman praktikal melalui kerja lapangan yang wajib dilakukan oleh semua pelajar dalam mempraktikkan semua pengetahuan (i-iv) yang diberikan dalam kursus ini sehinggalah kepada penghasilan sebuah penulisan laporan penyelidikan.

3.0 KULIAH DAN TUTORIAL

Sebanyak 18 Kuliah akan diadakan pada Rabu 8 Julai 2009 (Kuliah Pengenalan), Jumaat 10 Julai 2009 (Kuliah 1), Hari Sabtu Minggu Pertama 11 Julai 2009 (Kuliah 2-5), Hari Sabtu Minggu Kedua 18 Julai 2009 (Kulai 6-11) dan Hari Sabtu Minggu Ketiga 25 Julai 2009 (Kuliah 12-17). Masa dan tempat kuliah ialah:

Hari: SABTU
Masa: 10:00pagi-1:00ptg
2:00ptg-5.00ptg
Tempat: DKC


Tutorial akan diadakan satu jam setiap minggu selepas pelajar-pelajar dipecahkan kepada Kumpulan-Kumpulan masing-masing. Tutorial akan bermula pada minggu ketiga. Tempahan kelas tutorial (bersama masa dan tempat) perlu dibuat oleh pelajar dengan Pensyarah Kumpulan mereka di dalam senarai yang disediakan di depan bilik Pensyarah masing-masing.

Kehadiran ke kuliah dan tutorial adalah wajib. Kedatangan akan diambil.

4.0 PENILAIAN

Sistem penilaian kursus ini terbahagi kepada 3 seperti berikut:-
(i) Ujian 1 – Ujian ini diuruskan oleh Pensyarah Kumpulan masing-masing. Markah adalah 10%. Berdasarkan kepada kuliah-kuliah yang diberikan, pelajar dikehendaki mengkritik dan menilai 1 laporan kajian luar tahun-tahun lepas (sebahagian besarnya terdapat di Bilik Sumber). Setiap kumpulan pelajar diwajibkan membuat pembentangan hasil tugasan ini dalam kelas (akan diberi markah), setiap kumpulan tidak lebih dari 10 minit pada Minggu 11 dan 12. Pelajar diberikan masa dari Minggu ke 2 hingga 10 untuk menjalankan tugasan ini dan menyerahkan tugasan berkenaan pada hujung minggu ke 10. Laporan bagi tugasan ini tidak melebihi 5 mukasurat. Tajuk laporan yang diulas dan dinilai perlu dimaklumkan kepada Penyelaras Kursus selewat-lewatnya pada Minggu ke 3 supaya tidak ada pertindihan tajuk antara kumpulan-kumpulan pelajar.
(ii) Ujian 2 - Ujian ini diuruskan oleh Penyelaras dan melibatkan tajuk-tajuk yang diajar dari kuliah dan mengandungi 20% dari markah keseluruhan (Ujian akan di adakan pada minggu ke-11 Semester 1 iaitu pada 19 September 2009 [Sabtu])
(iii) Laporan akhir penyelidikan – Laporan akhir penyelidikan mengandungi 70%. Kerja lapangan akan dijalankan menurut Pensyarah Kumpulan masing-masing dalam salah satu tempoh berikut: (i) Semasa cuti pertengahan semester dari 14 Ogos – 21 Ogos 2009 dan analisis data makmal akan dijalankan dari 22 Ogos – 29 Ogos 2009; (ii) Sepanjang Semester pada hujung minggu; atau (iii) Pada beberapa hujung minggu atau beberapa hari berterusan menurut kehendak Pensyarah Kumpulan. Pelajar-pelajar harus berbincang dengan pensyarah masing-masing untuk menetapkan kerja lapangan. Tarikh akhir penyerahan laporan akhir penyelidikan adalah 16 Oktober 2009 iaitu pada minggu ke-16 Semester 1 Sidang 2009/10.

5.0 TAJUK-TAJUK UTAMA KULIAH

Tajuk-tajuk kuliah dan jadual kerja Semester 1, Sidang Akademik 2009/10

Minggu, Hari, Tarikh, Masa, Tajuk, Pensyarah

Minggu 1
8 Julai 2009 DKR
8pagi – 9pagi: Pengenalan dan taklimat ringkas tentang Kajian Luar Geografi 2009/2010 - Oleh Prof. Dr. Chan Ngai Weng dan pensyarah Bahagian Geografi.

10 Julai 2009 DKN
8pagi – 9pagi: 1. Falsafah dan kepentingan kajian luar dalam geografi - Prof. Morshidi Sirat & Prof Chan Ngai Weng (Dibentangkan oleh Prof Chan)

Minggu 2
18 Julai 2009 DKC
12TH – 1ptg: 2. Apa itu Penyelidikan? Latarbelakang Kajian - Dr. Nooriah Yusof

1.00-2.00ptg: MAKAN TENGAH HARI

2.00-3.00ptg: 3. Etika Kajian Luar - Prof Morshidi Sirat

3.00–4.00ptg: 4. 'Permasalahan kajian' - Dr. Jabil Mapjabil

4.00-5.00ptg: 5. Pembentukan kerangka teoritikal dan kerangka konseptual - Prof Madya Dr. Norizan Md Nor

Minggu 5
ISNIN 3 Ogos 2009
DKL

8.00mlm – 9.00mlm - 6. Kaedah Pensampelan oleh Prof Dr Chan Ngai Weng

9.00mlm-10.00mlm 7. Pembentukan borang soal selidik oleh Prof Madya Hassan Naziri Khalid

SELASA 4 Ogos 2009
DKL

8.00mlm – 9.00mlm 8. Metodologi dalam Geografi Fizikal oleh Prof Madya Dr Wan Ruslan Ismail

9.00mlm-10.00mlm 9. Kaedah kualitatif dalam geografi oleh Prof. Madya Suriati Ghazali

KHAMIS 6 OGOS 2009
DKL
8.000mlm-9.00mlm 10. Penyediaan dan Penulisan Laporan oleh Prof Maddya Dr Norizan Md Nor

9.00mlm-10.00mlm 11. Organisasi laporan, persembahan, rujukan dan bibliografi oleh Dr. Zullyadini A. Rahaman

Minggu 6 ISNIN 10 Ogos 2009
DKL


8.00mlm – 9.00mlm 12. Pengenalan kepada SPSS oleh En Aziz Abdul Majid
9.00mlm-10.00mlm 13. Statistik deskriptif (frekuensi, frekuensi kumpulan, min, median, mod) oleh En. Aziz Abdul Majid

SELASA 11 Ogos 2009
DKL


8.00mlm – 9.00mlm 14. Statistik inferens (sisihan piawai, probabiliti, paras signifikan dll.) oleh En. Aziz Abdul Majid
9.00mlm-10.00mlm 15. Menguji hipotesis/kekuatan hubungan (i) Chi kuasa dua oleh Prof Ruslan Rainis

RABU 12 OGOS 2009 DKR 8.00pagi-9.00pagi 12. Sorotan Karya oleh Dr Tarmiji Masron

KHAMIS 13 Ogos 2009
DKL


8.00mlm – 9.00mlm 16. Menguji hipotesis/kekuatan hubungan (ii) Ujian T (iii) korelasi (iv) Regrasi oleh Prof Ruslan Rainis

Minggu 1-6
Pada masa-masa yang ditentukan oleh Pensyarah setiap Kumpulan

Masa-masa yang ditentukan oleh pensyarah kumpulan (pelajar diminta berhubung dengan pensyarah)
17. Penerangan mengenai tajuk-tajuk kajian luar yang dicadangkan.
18. Perbincangan kajian luar (mengikut kawasan kajian)
21. Taklimat kajian luar dan persediaan akhir (mengikut kawasan kajian)
Pensyarah Kumpulan

Pensyarah Kumpulan

Pensyarah Kumpulan

Sebelum Hujung Minggu 7
14 Ogos 2009
Pensyarah Kumpulan Masing-Masing Menguruskan Ujian mereka untuk kumpulan mereka pada masa yang ditentukan oleh pensyarah
UJIAN 1 (10%)
Pensyarah Kumpulan masing-masing perlu menguruskan ujian ini & serahkan markah kepada Penyelaras.
Minggu 7
14 – 21 Ogos 2009
22 – 29 Ogos 2009
KAJIAN LAPANGAN GEOGRAFI
PEMEROSESAN DATA (PPIK, USM)
Kumpulan Sabah

Minggu 7 –Minggu 10
14 Ogos – 12 Sep 2009


KAJIAN LAPANGAN GEOGRAFI
&
PEMEROSESAN DATA (PPIK, USM)
Tarikh Kajian Luar Kumpulan Lain bergantung kepada Pensyarah Kumpulan masing-masing

Minggu 11
Sabtu
19 Sep 2009
10.00pagi – 12.00TH
UJIAN 2 (20%)

Prof. Dr. Chan Ngai Weng dan Pensyarah Bahagian Geografi

12.00TH – 1ptg


1ptg – 2ptg

2ptg – 5 ptg
Pembentangan Pelajar


MAKAN TENGAH HARI

Pembentangan Pelajar
Diperiksa oleh Pensyarah Kumpulan masing-masingDiperiksa oleh Pensyarah Kumpulan masing-masing
Minggu 10 - 16
8 Sep – 22 Okt 2009
Analisis data dan penulisan laporan (individu)
Minggu 16
23 Oktober 2009
PENYERAHAN LAPORAN KAJIAN LUAR
Pensyarah berkaitan

Sebelum Hujung Minggu 4
1 Ogos 2009
Masa bergantung kepada Pensyarah Kumpulan masing-masing.
UJIAN 1 (10%)
Pensyarah Kumpulan masing-masing perlu menguruskan ujian ini & serahkan markah kepada Penyelaras.

Minggu 7 14 – 21 Ogos 2009 22 – 29 Ogos 2009
KAJIAN LAPANGAN GEOGRAFI PEMEROSESAN DATA (PPIK, USM) Kumpulan Sabah. Untuk Kumpulan lain, sila berhubung dengan pensyarah kumpulan masing-masing.

Minggu 11
Sabtu
19 Sep 2009
10.00pagi – 12.00TH
UJIAN 2 (20%)

- Oleh Prof. Dr. Chan Ngai Weng dan Pensyarah Bahagian Geografi

Pembentangan Pelajar - Diperiksa oleh Pensyarah Kumpulan masing-masing
Minggu 11
Sabtu 19 Sept 2009

12.00pagi – 1ptg - Pembentangan Pelajar
1ptg – 2ptg - Makan Tengah Hari
2ptg – 5 ptg - Pembentangan Pelajar

Minggu 7 –Minggu 10
14 Ogos – 12 Sep 2009
KAJIAN LAPANGAN GEOGRAFI & PEMEROSESAN DATA (PPIK, USM)
Tarikh Kajian Luar Kumpulan Lain bergantung kepada Pensyarah Kumpulan masing-masing

Minggu 10 - 16
8 Sep – 22 Okt 2009

Analisis data dan penulisan laporan (individu)

Minggu 16
23 Oktober 2009
PENYERAHAN LAPORAN KAJIAN LUAR - Kepada Pensyarah berkaitan


6.0 KUMPULAN-KUMPULAN KAJIAN

SENARAI PESERTA KAJIAN LUAR
KUMPULAN 1 - SABAH
(20 pelajar)
14 – 21 OGOS 2009
Ketua Projek : Dr. Jabil Mapjabil
Pensyarah Bersama: Profesor Dr. Chan Ngai Weng
NO NAMA SISWA/I MATRIK NO.
1 Ahmad Hakimi Bin Abdul Halim (97811)
2 Cecilia Ting Mei Chin (94772)
3 Haslinda Bt Abu Hasan (96103)
4 Khairun Nisa Bt Ismail (96889)
5 Mohamad Pirdaus Bin Yusoh (97105)
6 Mohd Azrul Sahidan Bin Ghazali (98806)
7 Mohd Faisal Bin Mohamad (95724)
8 Mohd Tamrin Bin Abdul Wahab (97119)
9 Muhamad Zaki Bin Abd Razak (96959)
10 New Gaik Ling (95973)
11 Noor Afidza Bt Roshidi (96545)
12Nora Yazren Bt Bakri (98559)
13Nur Azyan Rasyiqah Bt Abdul Hamid (95089)
14Nuriah Bt Abd Majid (98951)
15 Phang Wai Leng (94890)
16 Robiah Bt Mohd Salleh (96418)
17 Rosnita Bt Muhamad (97451)
18 Ruzanna Syamimi Bt Ramli (97912)
19 Salwa Intan Munirah Bt Awahab (94898)
20 Yiau Dee Hung (94934)

KUMPULAN 2 - BERIS DAM
14 – 21 OGOS 2009 (20 Pelajar)
Ketua Projek: Prof Madya Dr. Wan Ruslan Ismail
Pensyarah Bersama: Dr. Zullyadini A Rahaman
NO. NAMA (NOMBOR MATRIK)
1. Noraini Misnan (95070)
2. Siti Fadzilatulhusni Mohd Sani (95814)
3. Inbadullah Daud (94978)
4. Muhammad Hafizuddin Mustafa (98529)
5. AIMI SHAMIMI BINTI MOKHTAR(97776)
6. KATHIRAVAN A/L ARUMUGAM (94794)
7. MOHAMAD MAHADIR BIN HARRIS (97103)
8. NOOR AZLIZA BINTI HAMZAH (97253)
9. MOHD HAFIZA BIN ZAHARI (96372)
10. NOOR HAZLINDAWATI BINTI NAWANG (95327)
11. NUR FATIHAH BINTI ABDULLAH (95777)
12. NURUL SHUHADA BINTI ABDUL WAHAB (95789)
13. MOHAMMAD SAIFUL BIN MAJIN (94810)
14. MOHD IZAINI BIN ZAINON (94820)
15. ERMA SURAYA BINTI MOHD ZANON (94777)
16. NOOR INAYAH BINTI ABD AZIZ (94834)
17. RAHMAH BTE ABDUL KARIM (94894)
18. NUREZMALIZA BINTI CHE ISMAIL (94875)
19. NURUL YUHANNA BINTI SHAMSUDDIN (94886)
20. WAN HAFIZAN BIN WAN ABDULLAH (96741)

KUMPULAN 3 PULAU PINANG & KUALA LUMPUR
14 – 21 OGOS 2009 (13 pelajar)
Ketua Projek : Wan Mohd Muhiyuddin bin Wan Ibrahim
1. ASNATULLAILEY BINTI CHE ADNAN (95648)
2. IZZATI SAADIAH BINTI MOHAMAD SAAD (89506)
3. MOHD KHAIRUIZUAN BIN ABD AZIZ (96159)
4. NOR HASIDA BINTI SAHARSEMI (98358)
5. NORAIN BINTI MAT LAZIM (94852)
6. NUR JULAINI BINTI MOSTAPA (95342)
7 ABDUL HAFIZ BIN BAHARI (94748)
8 AHMAD UBAIDILLAH BIN AHMAD RASTON (94756)
9 AINUL HUSNA BINTI ALAYAS (94757)
10 SITI SUZIRA BINTI CHE MUT (96910)
11 AKIL HUSAINI BIN ABDUL MANAN (94758)
12 ZULYANA BINTI MUHAMMAD (94937)
13 MOHD ZAHIRUDDIN BIN ABDUL RAHMAN (BB4149)

KUMPULAN 4 PULAU PINANG
14 – 21 OGOS 2009
Ketua Projek : Dr Asyirah Abdul Rahim
Pensyarah Kedua: Prof Madya Dr. Narimah Samat)
Kajian di Lapangan (sekitar Pulau Pinang): 17 Ogos hingga 23 Ogos 2009
Pemprosesan Data di PPIK: 24 Ogos hingga 29 Ogos 2009
1. NURSYAFIQIN BINTI ABDUL RAZAK (94880)
2. ZUL ARSI BIN ISMAIL (94936)
3. SUZIE SHAZIERA BINTI MAT JUSOF (94923)
4. ASWADI BIN ABDUL RASHID (94766)
5. AZIEALI BINTI ABDULLAH (97779)
6. IZZATY IWANI BINTI MOKHTAR (95680)
7. MUHAMMAD BIN YUSUF (95502)
8. NAIROSMAWATI BINTI KAMAT@ MAMAT (97694)
9. NURASTRIEYANIE BINTI MOHAMAD BAKRI (97635)
10. SITI SURAYA BINTI JAMIL (96909)
11. MD ARIL BIN SAWADI (94808)
12. MOHD FAHMI BIN FAUZI (94813)
13. AZMI BIN MD SAID (94768)
14. ROSNAH BINTI ARIFFIN (91587)
15. MOHD WAHYUHIDAYAT BIN ISMAIL (94825)
16. NOR SHUHADA BINTI MAHAT (94850)
17. NOOR ZAFIRAH BINTI ZULKURNAINI (94836)
18. IBNOR REZA BIN YUSOF (94789)
19. WAN NOOR HAFIZAH BT WAN OTHMAN (96451)
20. SITI NUR SYUHADA BINTI ABDU AZIZ (94912)
21. SITI SALWA BINTI SAIDIN (94916)
22. ISMAIL BIN TAUHID (BB4147)
23.RABITAH BINTI AZHAR

KUMPULAN 5 PULAU PINANG
14 – 21 OGOS 2009 (11 Pelajar)
Ketua Projek : Dr Tarmiji Masron
1. AZIZAH BINTI OMAR (94958)
2. MOHD BASRI BIN ISMAIL (98807)
3. NOOR FAZIDAH BINTI RAZALLI @ HASAN (96964)
4. NUR AMALINA BINTI HAJI TERSIDEN (98441)
5 AHMAD HILMIE BIN ABDULLAH (94754)
6 VALENTINO STANLEY ANAK JOGIAN (94929)
7 SUZANA BINTI RAMELI (94922)
8 NOR AZELA BINTI SAMANUDI (94841)
9 NOOR LINA BINTI SULAIMAN (94835)
10 NUR SUHADAH BINTI KHUZAINI (94871)
11 AHMAD ZAKI BIN ABDUL KASLI (BB4148)

KUMPULAN 6 KUALA LUMPUR
14 – 21 OGOS 2009 (6 Pelajar)
Ketua Projek : Prof Morshidi Sirat
1 ROHAIDA BINTI ISMAIL (95802)
2 SA'ADIATUL MAHFUZAH BINTI ABU HASSAN (96421)
3 ROSMA DIANA BINTI MAMAT (98273)
4 NURUL NADIA BINTI MOHD DESA (98833)
5 SITI MAZNISHAH BINTI CHE MUSTAFA (95361)
6 NORLIZA BINTI ABD RAHMAN (98246)

7.0 TEMPAT KAJIAN DAN PENSYARAH TERLIBAT

Kajian Luar Geografi sesi 2009/10 akan diadakan di beberapa lokasi yang akan diumumkan oleh pensyarah masing-masing.


8.0 KEWANGAN/ YURAN KAJIAN LUAR

Yuran kajian luar adalah RM50.00 bagi kajian di sekitar Pulau Pinang, manakala yuran bagi pelajar-pelajar kawasan luar dari Pulau Pinang akan ditentukan oleh pensyarah masing-masing. Yuran ini adalah untuk keperluan kos pengangkutan semasa kajian luar, penyediaan soal-selidik dan kos-kos yang tidak dijangkakan.

Pembahagian kumpulan kajian luar adalah berdasarkan kuota mengikut rancangan pengajian, gender dan kumpulan etnik. Sebarang pertukaran kumpulan tidak akan dilayan.

RUJUKAN UNTUK KULIAH

Ahmad Mahdzan Ayob (1997). Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi, (Edisi Kedua), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bailey, Kenneth D. (1984). Kaedah Penyelidikan Sosial, terjemahan Hashim Awang, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bryman, A. (1988). Quantity and Quality in Social Research. London: Unwin Hyman.

Eyles, J. dan Smith, D.M. (1988). Qualitative Methods in Human Geography. Cambridge: Polity Press.

Francis, Glenda (1996.) Introduction to SPSS for Windows, Prentice Hall, Australia.

Geographical Review, Vol. 91, Issue 1 / 2, Jan-April2001.

Leavitt, Fred 1991, Research Methods for Behavioral Scientists, Ww.C. Brown, USA

Rees, D.G. (1989). Essential Statistics. London: Chapman dan Hall.

Robinson, G. M. (1998). Methods & Techniques in Human Geography. Chichester: John Wiley and Son.

Robson, S. and Foster, A.S. (1989). Qualitative research in action. London: Edward Arnold.

Silk, J. (1979). Statistical Concepts in Geography. George, Allen & Unwin.

Tan Poo Chang dan Halimah Awang (1994). Pengenalan Statistik. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Taylor, P.J. (1977). Quantitative Methods in Geography: An Introduction to Spatial Analysis. Boston:Houghton Mifflin.